Oferta de servicii

OFERTA DE BAZA A PRINCIPALELOR SERVICII OFERITE DE COMPANIA NOVACONT SERVICII SRL:

Conceptul nostru de business, acela de servicii integrate, aduce langa serviciile financiar-contabile si servicii din sfera juridica si resurse umane. Astfel, intreprinzatorii au la dispozitie personal specializat in domeniile de prima importanta pentru dezvoltarea afacerilor.

 1. Asistenta si consultanta pentru inceperea/dezvoltarea unei afaceri:
 • consultanta privind oportunitatea inceperii unei afaceri in Romania
 • intocmirea planului de afaceri si a studiului de fezabilitate
 • consultanta si initierea procedurilor de inregistrare fiscala a unei SRL, PFA, II, ONG
 • asistenta in inregistrarea SRL, PFA, II, ONG
 • consultanta in modificarea elementelor constitutive ale unei afaceri
 • consultanta, asistare si rapoarte de analiza economica, financiara si fiscala
 • consultanta privind legislatia in materie juridica si fiscala
 • consultanta in elaborarea de politici contabile
 • consultanta in optimizarea bugetara
 1. Organizarea, conducerea si verificarea lucrarilor de contabilitate primara, financiara si de gestiune:
 • inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare
 • prelucrarea documentelor primare intocmite de client, clientul purtand toata raspunderea pentru corecta intocmire a documentelor primare, realitatea operatiunilor consemnate in documentele primare si conducerea corecta si la zi a evidentei tehnico-operative prevazuta in legislatia contabila si fiscala;
 • intocmirea balantei de verificare lunara
 • intocmirea registrelor obligatorii (Jurnal, Inventar si Cartea-Mare)
 • stabilirea TVA de plata/recuperat
 • stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor de plata aferente acestora
 • intocmirea si depunerea on-line a declaratiilor privind taxele si impozitele de plata
 • intocmirea si depunerea on-line a bilanurilor semestriale si anuale
 • confruntarea lunara a registrului de casa cu datele din evidenta contabila
 • evidenta global-valorica sau cantitativ-valorica, dupa caz si intocmirea balatei analitice a stocurilor
 • inregistrarea documentelor primare de intrare de la furnizori interni si externi
 • inregistrarea documentelor primare de iesire la clientii interni si externi
 • prelucrarea operatiunilor privind mijloacele fixe, respectiv inregistrarea in contabilitate a intrarilor si iesirilor de mijloace fixe;
 • calculul lunar al amortismentului privind mijloacele fixe;
 • listarea lunar in un exemplar a registrelor : jurnal de cumparari si jurnal de vanzari pentru evidenta T.V.A., jurnal de operatiuni
 • evidenta analitica a debitorilor diversi si creditorilor diversi;
 • listarea intr-un exemplar, a soldurilor debitorilor si creditorilor
 • evidenta analitica a avansurilor pentru decontare
 • listarea intr-un exemplar, a soldurilor avansurilor spre decontare
 • listarea lunar in un exemplar a balantei de verificare cu 4 sau 5 egalitati
 • completarea raportarilor semestriale; decontului de T.V.A.; declaratiei pentru impozitul pe profit;
 • completarea registrului inventar;
 • completarea bilantului contabil si certificarea acestuia
 • organizarea, verificarea si certificarea inregistrarilor contabile intocmite de personalul propriu al beneficiarului
 1. Informare, asistenta si consultanta financiara si fiscala:
 • informare privind impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti: sfera de cuprindere, venituri impozabile obtinute in Romania, retinerea impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii
 • informare privind taxa pe valoarea adaugata: sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA
 • intocmire si depunere documentatie pentru recuperare de TVA de la bugetul de stat
 • informare generala in domeniul impozitelor si taxelor
 • informare privind impozitul pe profit: reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit;
 • informare privind impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii, termen de plata a impozitului, regularizarea anuala a impozitului pe venit, fise fiscale, declaratia de venit global si declaratii speciale
 • informare privind impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii), impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale
 • analiza financiar-contabila asupra activitatii economice (calculul indicatorilor: solvabilitate, lichiditate, rentabilitate)
 1. Organizarea lucrarilor necesare evidentei dosarului de personal inclusiv a statelor de salarii:
 • intocmirea si prelucrarea dosarelor de personal
 • prelucrarea si depunerea online a REVISAL
 • prelucrarea si eliberarea statelor de plata
 • stabilirea obligatiilor legate de salarii
 • prelucrarea si depunerea declaratiei individuale 205
 • alte servicii aferente personalului 
Reclame