Esti PFA, deci poti angaja!

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 persoanele fizice autorizate îşi pot desfăşura activitatea individual şi independent sau pot angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat conform Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii.

Persoană fizică autorizată nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează în scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

Menţionăm că, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, şi întreprinderile individuale pot angaja terţe persoane cu contract individual de muncă şi pot colabora cu alte persoane fizice autorizate, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit.

Atenţie! Titularul persoanei fizice autorizate şi titularul întreprinderii individuale nu pot încheia contracte individuale de muncă cu entităţile pe care le reprezintă!

Surse: Finante Valcea, M.Of. Partea I 129/2013, Legea 40/2013, OUG 46/2011, OUG 44/2008 art.17

Reclame

Procedura pentru accesul online a dosarului fiscal

accesdosarfiscalanafGeneralităţi

Pentru a obţine mai rapid şi mai exact informaţii despre creanţele fiscale existente în fişa pe plătitor din dosarul fiscal, contribuabilii pot accesa aplicaţia informatică Dosar fiscal pe care o gasiti la adresa https://serviciuldecontabilitate.wordpress.com/utile/acces-dosar-fiscal/ .

Pentru accesul controlat la dosarul fiscal, contribuabilii trebuie să solicite un certificat digital completând formularul 152 „Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat”.

După autentificarea în baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spaţiul său privat, unde vizualizează informaţii din dosarul fiscal prin accesarea aplicaţiei Dosar fiscal.

În cazul în care se revocă dreptul de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul fiscal se completează formularul 153 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal”.

 Cerinţe sistem

Serviciul Acces controlat la dosarul contribuabilului funcţionează pe calculatoare cu sistem de operare Windows. Programul de Internet (ex. Internet Explorer) trebuie să aibă prima opţiune limba engleză. În caz contrar, trebuie parcurşi următorii paşi: se alege din meniul Tools opţiunea Internet Options, se apasă butonul Languages şi se alege English (United Status).

 Accesarea aplicaţiei

După autentificarea pe portalul ANAF, prin funcţia Logare, va apărea pagina cu spaţiul privat al contribuabilului, de unde se accesează aplicaţia din meniul Dosar fiscal. În continuare, se dă click pe textul „Dosar fiscal” şi se obţine deschiderea aplicaţiei.

Pe ecran se va afişa meniul principal care conţine patru submeniuri de lucru astfel:

– submeniul Date Identificare;

– submeniul Vector Fiscal;

– submeniul Situaţie Sintetică;

– submeniuri pentru fiecare Declaraţie.

În mod automat, aplicaţia afişează o listă care cuprinde codurile de identificare fiscală asociate certificatului digital cu care s-a realizat autentificarea, iar contribuabilul selectează codul fiscal pentru care se doreşte afişarea informaţiilor.

Prin apăsarea butonului Go, se lansează acţiunea de căutare a datelor pentru codul fiscal furnizat. În absenţa acestei alegeri, utilizatorul va vizualiza meniurile însă acestea nu vor avea conţinut.

Navigarea între meniuri este posibilă prin deplasarea mouse-ului şi alegerea opţiunii dorite.

Detaliem mai jos definiţiile şi acţiunile, pentru fiecare dintre submeniurile de lucru.

 Submeniul Date identificare

Se prezintă principalele date de identificare ale contribuabilului, sub formă de secţiuni.

  • Secţiunea de date comune

În prima parte a secţiunii se prezintă codul de identificare fiscală selectat şi denumirea, iar în cea de a doua parte se prezintă domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face parte, starea acestuia, ultima declaraţie de înregistrare/menţiuni, cu includerea numărului şi datei declaraţiei, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce priveşte înregistrarea ca plătitor de TVA şi tipul sediului.

  • Secţiunea de date specifice

Categoriile pentru care se prezintă informaţii de identificare specifice sunt: agenţi economici, persoane fizice, instituţii publice, nerezidenţi.

 Submeniul Vector Fiscal

Secţiunea cuprinde informaţii legate de vectorul fiscal asociat contribuabilului pentru fiecare impozit/taxă/contribuţie, datele de început şi sfârşit (dacă este cazul) şi periodicitatea declarării acestora.

 Submeniul pentru fiecare Declaraţie

Secţiunea cuprinde informaţii despre declaraţiile depuse, grupate după tipul acestora. Prezentarea se face sub formă tabelară în ordinea descrescătoare a anilor de raportare, iar în cadrul anilor, gruparea se face pe luna de raportare. În cazul în care în declaraţie, perioada de raportare este înlocuită cu T1…T4 sau S1, S2, (T = Trimestru, S = semestru), tabelul conţine perioada de raportare ca atare, numărul de înregistrare şi data, obţinute de la organul fiscal competent. Fiecărei secţiunii de declaraţii îi sunt ataşate filtre pe baza cărora se poate selecta o declaraţie în vederea generării şi vizualizării copiei acesteia.

Important!

Pentru completarea datei de înregistrare este disponibil un calendar cu ajutorul căruia se alege data de înregistrare în formatul corect. După introducerea elementelor de filtrare şi apăsarea butonului Go, se generează copia declaraţiei selectate.

Soluţia pune la dispoziţie două butoane:

– View – generare declaraţie în format .pdf în browser;

– Export – exportul declaraţiei în format .pdf şi salvare externă.

Tipurile de declaraţii care pot fi vizualizate sunt: D100; D101; D102; D103; D120; D130; D301; D390; D300; D394 şi D710.

 Submeniul Situaţie Sintetică

Secţiunea cuprinde informaţii referitoare la obligaţiile de plată datorate (titlu de creanţă – declaraţie, decizie de impunere, decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; tipul de impozit/taxă/contribuţie etc.; scadenţa soldului; categoria de sumă; termen de plată; soldul debitor.

În cazul în care contribuabilul doreşte vizualizarea informaţiilor privind situaţia sa fiscală, se va accesa câmpul Obligaţii fiscale datorate, caz în care se afişează informaţii grupate pe ani calendaristici, în cadrul perioadei de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, iar în cadrul fiecărui an, pe luni calendaristice.

Pentru a obţine o situaţie fiscală detaliată, contribuabilul accesează câmpul Soldul obligaţiilor fiscale datorate, caz în care se afişează toate tipurile de impozite, taxe, contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidat, împreună cu soldurile aferente.

Această secţiune cuprinde şi informaţii referitoare la stingerea obligaţiilor de plată care sunt cuprinse în formularul „Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale”, al cărui model a fost instituit prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1438/2009.

 Alte precizări

Lunar, pentru fiecare zonă de informaţii se realizează actualizarea acestora, iar data ultimei actualizări se menţionează ori de câte ori sunt solicitate aceste informaţii.

Pentru a asigura accesul contribuabililor la informaţiile cuprinse în submeniul Situaţie Sintetică, organul fiscal competent afişează până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, pe website-ul ANAF toate aceste informaţii.

De asemenea, informaţiile obţinute din acest submeniu pot fi folosite în vederea corelării evidenţei fiscale cu cea contabilă.

Pentru mai multe detalii, se poate accesa Ghidul Instrucţiuni de utilizare a serviciului – Acces controlat la dosarul contribuabilului” pe website-urile:

– ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice, meniul Acces controlat la dosarul contribuabilului;

– Serviciul de Contabilitate, https://serviciuldecontabilitate.wordpress.com, pagina Utile.

Termenul de pastrare a documentelor contabile si fiscale

Pastrarea documentelor contabile si fiscale ale unei firme sau persoane fizice autorizate este o necesitate cu implicatii de ordin legal. Iata care sunt normele actuale in ceea ce priveste termenul de pastrare a arhivei contabileMentionam astfel ca dispozitii privind arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor financiar-contabile se regasesc in Sectiunea F din Norma metodologica de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobata prin OMEF 3512/2008. Potrivit acestora, persoanele prevazute la art. 1 din Legea 82/1991 , republicata, au obligatia pastrarii in arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum si a documentelor justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate. Continuă lectura

Minighid pentru impozitarea veniturilor persoanelor fizice

  • Explicaţii

Pentru persoanele fizice autorizate (PFA) care realizează venituri din activităţi independente şi desfăşoară activităţi cuprinse în nomenclatorul stabilit de direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale, individual, fără angajaţi, venitul net se poate determina pe bază de norme anuale de venit. Norma de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de către direcţia generală ale finanţelor publice judeţeană, în funcţie de specificul activităţii şi de zona în care vă desfăşuraţi activitatea. Continuă lectura

Ce depunem in locul fiselor fiscale?

D205Vă reamintim că joi, 28 februarie, este termen limită pentru depunerea formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, aferent anului 2012.

Formular 205, completare şi depunere

Formularul se completează şi se depune de:

– plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III din Codul Fiscal;

– intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; Continuă lectura

Principalele modificări referitoare la contribuţiile sociale, cu aplicabilitate de la 1 februarie 2013

Iata care sunt principalele modificări referitoare la contribuţiile sociale, cu aplicabilitate de la 1 februarie 2013.

  • În baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii sunt incluse indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice.
  • Nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, şi orice alte sume de aceeaşi natură, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare. Continuă lectura

Ghid privind regimul microintreprinderilor in anul 2013

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54/23.01.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

  •  Definiţia microîntreprinderii

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

– realizează venituri, altele decât cele din activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; Continuă lectura

Principalele modificări ale Codului Fiscal privind impozitul pe profit, introduse prin OG 8/2013

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54/23.01.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În articolul de mai jos, prezentăm principalele modificări privind impozitul pe profit, prevederi cu aplicabilitate de la 1 februarie 2013.

  • S-a introdus obligativitatea contribuabililor plătitori de impozit pe profit să evidenţieze în registrul de evidenţă fiscală veniturile impozabile realizate din orice sursă, într-un an fiscal, precum şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora, potrivit art. 21. Continuă lectura