Plătitorii de venituri calculează şi reţin contribuţii cu retinere la sursă

Obligaţie

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plătitorii de venit, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţa contabilă, au îndatorirea de a calcula, reţine şi vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, pentru veniturile plătite reprezentând: drepturi de proprietate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; asocierea unei persoane fizice cu o persoana juridică, plătitoare pe venit microîntreprindere.

 Important!

Nu se reţine impozit în cazul veniturilor realizate in baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie.

Contribuabilii care obţin venituri din categoriile menţionate mai sus, datorează contribuţii sociale individuale, contribuţii care se calculează, reţin, declară şi virează de către plătitorii de venituri.

Declararea impozitului de 10% sau de 16% şi a contribuţiilor sociale individuale se face în formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, formular care se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. În acest caz, plătitorul de venit trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Plătitorii de venit, persoane juridice sau alte entităţi completează formularul 112, secţiunea C, conform instrucţiunilor prevăzute în Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice, ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ministrului Sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012.

Formularul 112 se depune trimestrial sau lunar în funcţie de perioada înscrisă în vectorul fiscal.

 Obligaţii fiscale privind contribuţiile sociale

A. Pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară

Plătitorii acestor venituri calculează şi reţin următoarele contribuţii:

– contribuţia individuală de asigurări sociale (CAS – 10,5%) şi contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate (CASS – 5,5%), dacă acestea sunt singurele venituri realizate;

– numai contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate (CASS – 5,5%) dacă realizează venituri din: salarii sau asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente; din pensii; din şomaj, sunt asiguraţi in sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii şi au calitatea de pensionari ai acestor sisteme.

 Calcul

Baza lunară de calcul este:

– pentru CAS, venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, valoarea comisioanelor sau onorariilor stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare care nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

– pentru CASS, venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, valoarea comisioanelor sau onorariilor stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare şi nu poate fi mai mic decât un salariu minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

 Important!

Plătitorii de venit nu reţin şi nu calculează contribuţiile sociale individuale (CAS şi CASS) beneficiarilor de venit care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie.

Persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de agent, indiferent că sunt obţinute pe cod fiscal sau cod numeric personal, datorează contribuţiile sociale.

 B. Pentru contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală

În condiţiile în care acest venit este singurul venit realizat, plătitorii de venit calculează şi reţin:

– contribuţia individuală de asigurări sociale (CAS – 10,5%) care se aplică asupra venitului brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară (20%, 25%) şi care nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

– contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate (CASS – 5,5%) care se aplică asupra venitului brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară (20%, 25%).

În cazul în care contribuabilii realizează venituri din: salarii sau asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente; din pensii; din şomaj, sunt asiguraţi în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate in sistemul public de pensii şi au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datorează cele două cote de contribuţii menţionate mai sus.

 De reţinut!

Plătitorii de venit nu reţin şi nu calculează contribuţiile sociale individuale (CAS şi CASS) beneficiarilor de venit care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie.

C. Pentru contribuabilii care obţin venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil – microîntreprindere – care nu generează o persoană juridică sau venituri din asocierile fără personalitate juridică constituite între persoanele fizice rezidente cu persoane juridice române

Pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate, plătitorii de venit din această categorie calculează şi reţin numai contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate – 5,5%.

Baza lunară de calcul pentru CASS este venitul realizat din asociere.

 Alte precizări

În situaţia în care, veniturile prezentate mai sus sunt singurele venituri, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară.

Încadrarea în plafoanele minime şi maxime se face de către organul fiscal, după încheierea anului fiscal, pe baza declaraţiilor fiscale.

Plătitorii de venit au obligaţia depunerii formularului 205 „Declaraţie privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit” până la 28 februarie 2014 pentru veniturile realizate în anul 2013.

Sursa : www.finantevalcea.ro

Reclame

Societatile noi de consultanta si management nu pot fi microintreprinderi

pic

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatile noi infiintate nu vor fi considerate microintreprinderi daca la infiintare intentioneaza sa desfasoare activitati de consultanta si management, jocuri de  noroc si pariuri sportive sau au un capital social subscris de minim 25.000 euro.

Aceste societati datoreaza impozit pe profit.

Prevederea este cuprinsa in Legea de aprobare a OG nr. 8/2013 pentru modificarea Codului Fiscal, publicata recent in Monitorul Oficial.

Legea mai abroga prevederea care stabilea ca diurna pentru deplasarea salariatilor este cheltuiala deductibila pentru platitorii de impozit pe profit, cand nivelul acesteia nu depaseste 2,5 ori nivelul pentru institutiile publice.

De asemenea, se stabileste o noua baza de impozitare pentru crescatorii de oi si de capre.

Document anexat:
Legea de aprobare a OG nr. 8/2013 pentru modificarea Codului Fiscal (PDF)

Sursa: Hotnews

Bonurile fiscale versus facturile simplificate, instrumente pentru deducerea tva

bonuri fiscaleContribuabilii plătitori  de taxă pe valoarea adăugată, începând cu data de 14.03.2013, pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deducerea TVA poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul Fiscal, cu condiţia ca furnizorul/prestatorul să menţioneze pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de  TVA al beneficiarului.

Facturile simplificate sunt acele facturi care se emit în condiţiile art. 155 alin. (11) şi  (12) din Codul Fiscal atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro şi  în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură. Acestea trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

– data emiterii;

– identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

– identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

– suma taxei colectate sau informaţiile necesare pentru calcularea acesteia;

– în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură, o referire specifică şi clară la factura iniţială şi la detaliile specifice care se modifică.

Important! Deducerea taxei pe valoarea adăugată de pe bonurile fiscale emise pentru achiziţia de combustibili se supune de asemenea prevederilor pct. 46 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru  modificarea şi completarea normelor de aplicare  a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

*

Baza legală: Hotărârea Guvernului  nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea normelor de aplicare  a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pct. 46 alin. (3) din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

sursa articolului: Finante Valcea

Noutati legislative in perioada 21 Martie – 24 Aprilie 2013

ministeruldefinante

 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 236 din 24.04.2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 229 din 22 aprilie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 476/2013 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, trimis spre publicare la Monitorul Oficial
 • Legea nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 211 din 15 aprilie 2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 426/2013 pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, publicat în Monitorul Oficial nr. 203 din 10 aprilie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 203 din 10 aprilie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 378/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin OPANAF nr. 2.137/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 199 din 9 aprilie 2013
 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 342/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la OPANAF 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie 2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 416/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin OMFP 629/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 190 din 4 aprilie 2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 393/2013 pentru modificarea şi completarea OMFP 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 185 din 3 aprilie 2013
 • Ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 490/407 din 29 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 175 din 29 martie 2013
 • Rectificare privind anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 250/2013, publicată în Monitorul Oficial, 166 din 28.03.2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 348/2013 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial nr. 155 din 22 martie 2013
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 354/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin OMFP nr. 1.870/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 152 din 21 martie 2013

Citeste mai mult aici 

Informatii utile pentru microintreprinderile care depun declaratii fiscale cu termen la data de 25.04.2013

microVă reamintim că, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care, la 31 decembrie 2012, îndeplineau următoarele condiţii: au realizat venituri, altele decât cele din activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro; capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent.

De reţinut! O persoană juridică română care s-a înfiinţat începând cu 1 februarie 2013 este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiţia privind deţinerea capitalului social de către persoane, altele decât statul şi autorităţile locale este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerţului.

Obligaţii declarative şi de plată pentru microîntreprinderi

Microîntreprinderile au obligaţia de a depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, selectând creanţa cu nr. 6 „Impozit pe veniturile microîntreprinderilor” din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul prin aplicarea cotei de 3% la veniturile realizate prevăzute la art. 112^7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 Alte precizări

Persoanele juridice române pentru care perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii încetează în cursul anului aplică sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul respectiv, începând cu trimestrul în care încetează perioada de inactivitate temporară/nedesfăşurare a activităţii.

Atenţie! Trimestrul I va cuprinde veniturile realizate în lunile februarie şi martie deoarece pentru luna ianuarie, contribuabilii au datorat impozit pe profit care trebuia declarat în formularul 101„Declaraţia privind impozitul pe profit” şi achitat până la 25.03.2013.

Baza legală:

Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54/2013; Hotărârea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 136/2013.

Sursa: DGFP Finante Valcea

Cand se intocmesc facturile de achizitie in cazul contractelor comerciale?

Cum se intampla in fiecare zi, si astazi, am primit un telefon de la unul din partenerii mei ce administreaza o librarie, care mi-a adresat urmatoarea intrebare: „Am primit in librarie, 1000 de carti de la furnizorul X. Ce fac cu ele? Intosmesc nota de intrare receptie la toata cantitatea de marfa sau doar la acele cantitati pe care urmeaza sa le vand in librarie?”

Imediat mi-am dat seama ca omite sa-mi spuna un amanunt foarte important si anume, daca pentru acele carti s-a intocmit un contract de vanzare-cumparare sau un contract de consignatie. era clar ca trebuie sa lamuresc problema inca de la bun inceput.

Iata ce se intampla si intr-un caz si in celalalt: ca si regula, se va intocmi nota de intrare-receptie pe toata cantitatea de marfa intrata in gestiune. Subliniez cel putin doua motive importante pentru care este nevoie de un NIR: in primul rand, NIR-ul este documentul justificativ intern pe baza caruia se receptioneaza orice marfa si in al doilea rand, constituie document justificativ in fata organelor de control (garda financiara, politia economica, etc).

Daca la baza achizitiei se afla un contract de vanzare-cumparare, se va face receptia in gestiune pe baza nir-ului in care se va inscrie, pe langa elementele de baza si pretul de vanzare al produselor. Descarcarea din gestiune, se va face pe masura vanzarii, la costul de achizitie. Diferenta dintre valoarea de vanzare si costul de achizitie reprezinta tocmai profitul unitatii.

Dar ce se intampla atunci cand achizitia sta la baza unui contract de consignatie? Ei bine, si in acest caz se va intocmi, de asemenea, o nota de intrare-receptie pentru toata cantitatea de marfa introdusa in gestiune, incredintata librarului (denumit consignatar) de catre furnizor (denumit consignant) in baza contractului de consignatie si a unui proces verbal de predare-primire. In acest caz, furnizorul nu va mai intocmi factura pentru marfa predata. Pe masura ce librarul vinde cartile, acesta ii va solicita furnizorului sa intocmeasca facturi doar pe acele cantitati vandute si la preturile de achizitie agreate prin contract. Furnizorul aplica o reducere (agreata in prealabil impreuna cu librarul), reducere ce se va concretiza, in final, in profitul librarului.

La final, partenerul meu mi-a multumit pentru timpul acordat si rabdarea cu care i-am explicat toate aceste lucruri, bifand inca un aspect nelamurit pana in acel moment.

Noutati legislative in perioada 07 martie – 19 martie 2013

Pe site-ul ANAF au fost publicate ultimile noutati legislative. Iata care sunt acestea:

Pentru mai multe detalii vizitati pagina cu arhiva legilsativa.

Impozitarea activitatilor de consultanta si management de la 01 februarie 2013

In cele ce urmeaza va prezentam o varianta pentru impozitarea veniturilor provenite din activitati de consultanta si management.

Intrebare:

O societate are la 31.12.2012 o cifra de afaceri sub plafonul de 65000 eur ,Caen 7022 -Activitati de consultanta pentru afaceri si management. Ponderea veniturilor din consultanta nu este 100% din total venituri. Aceasta societate obtine venituri si din alte activitati (inchiriere,servicii de marketing ). In aceste conditii societatea trebuie sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprindere incepand cu 01 februarie 2013 sau se incadreaza la exceptia prevazuta prevazuta in OG 18/2013 :c) persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului ?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 112^2 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care, la data de 31 decembrie 2012, îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1, respectiv:

 • au realizat venituri, altele decât cele din activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro; capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013.

În conformitate cu prevederile art. 112^2 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt obligate să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, persoanele juridice române care desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului. Potrivit pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, dat în aplicarea art. 112^1, pentru încadrarea în condiţia prevăzută la art. 112^1 lit. a) din Codul Fiscal, persoana juridică română nu trebuie să înregistreze venituri din activităţile prevăzute la art. 112^2 alin. (6) din Codul Fiscal. Încadrarea în categoria veniturilor din consultanţă şi management se efectuează prin analiza contractelor încheiate şi a altor documente care justifică natura veniturilor.
În consecinţă, potrivit celor menţionate mai sus, nu există obligaţia să aplicaţi sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

Articol preluat: Forum Finante Valcea

Sursa: Finante Valcea

15 categorii de venituri ale organizatiilor nonprofit care sunt scutite de impozit

Multă lume mă întreabă dacă pentru câștiguri neimpozabile, ar fi mai bine să înființeze un ONG în loc de SRL. La prima vedere, un raspuns imediat ar fi unul afirmativ. Dacă este , însă, să privim în detaliu, această problemă este cat se poate de complexă iar un raspuns ar trebui bine argumentat.
Când vorbim despre ONG, putem să identificăm 15 categorii de venituri care sunt scutite de la impozitare. Ce se intamplă dincolo de aceste venituri…e clar că intră în sfera activităților economice.
Pentru inceput, ca să putem să ințelegem complexitatea acestui fenomen să vedem împreună ce înseamnă o organizatie nonprofit.
Organizaţie nonprofit sau ONG (pe scurt!)- reprezintă orice asociere liber consimțită între persoane, sub o formă de asociaţie, fundaţie sau federaţie înfiinţată în România, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar numai dacă veniturile şi activele asociaţiei, fundaţiei sau federaţiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial. Acestea se pot infiinta conform OG 26/2000.
Iata mai jos ce trebuie sa știți atunci cand va doriti infiintarea unui ONG, ca activitate antreprenoriala (sociala).
Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri:
 1. cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;
 2. contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;
 3. taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
 4. veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;
 5. donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
 6. dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite;
 7. veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole (n.m. nu se mai datoreaza si impozit);
 8. resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;
 9. veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social (ex acte de caritate) sau profesional (ONG de tip profesional), potrivit statutului acestora;
 10. veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;
 11. veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice, învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale. Norme metodologice
 12. sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
 13. veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;
 14. sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice (ex redistribuirea procentului de 2% )
 15. Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit. Cu alte cuvinte, orice venituri obținute, altele decât cele enumerate mai sus, sunt supuse impozitului pe profit 16%, doar pentru partea care depașește 15000 euro (din aceste venituri) dar nu depaseste 10% din totalul veniturilor (scutite) enumerate mai sus – practic, se ia in considerare valoarea cea mai mica.
Organizaţiile prevăzute în acest articol datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele mai sus menționate.